Protokol o seznámení s podklady


Senát Parlamentu České republiky včera schválil senátní tisk č. Po více než třech letech práce tak můžeme konstatovat, že tuto Dne 1.

 • 500/2004 Sb. Zákon správní řád.
 • Drobečková navigace.
 • O que dating em ingl s.
 • Account Options.
 • seznámení s výsledky vyšetřování.

Pokud píšete smlouvy, zpozorněte. Nejvyšší soud ve svém nedávném rozsudku rozhodl, že právní domněnky a fikce ve smlouvách nemají co dělat. Jaké to může mít dopady a jak se k tomu postavit v praxi? Předmětem tohoto příspěvku bude dílčí novelizace právní úpravy nájmu bytu a domu, provedená zákonem č. Předběžná otázka se týkala Vítejte na internetovém serveru epravo.

Správní řád

Protokol o seznámení s podklady - Join the leader in relations services and find a date today. Join and search! Is the number one destination for online dating. 4 protokol, skutečnosti známé správnímu orgánu k seznámení s podklady rozhodnutí - se s obsahem spisu formou protokolu o, podle protokolu a. Možnost​.

Jsme zdroj informací jak pro laiky, tak i pro právníky profesionály. Zaregistrujte se u nás a získejte zdarma řadu výhod. Protože si vážíme Vašeho zájmu, dostanete k registraci dárek v podobě unikátního video tréningu od jednoho z nejznámějších českých advokátů a rozhodců JUDr. Díl 1 — Účastníci řízení. Díl 2 — Úkony účastníků. Díl 1 — Zahájení řízení. Díl 2 — Ústní jednání. Díl 3 — Podklady pro vydání rozhodnutí. Díl 4 — Zajištění účelu a průběhu řízení. Díl 5 — Přerušení řízení a zastavení řízení. Díl 6 — Rozhodnutí.

 • Vyhledávání.
 • Vyhledávání.
 • protokol o seznámení s podklady.

Možnost korespondenčního seznámení se s podklady ale bohužel většina správních orgánů odmítá, jelikož o této judikatuře často ani neví. Často je možné na základě této informace doplnit další podklady nahradit nevyhovující nebo podat doplňující vyjádření, což v mnoha případech může vést ke kladnému rozhodnutí o žádosti, která by byla jinak zamítnuta. Je nutné se seznamovat s podklady pro vydání rozhodnutí ve správním řízení, když nejsou zjevné důvody k zamítnutí žádosti či k vydání negativního rozhodnutí?

Předchozí článek Další článek. Autor: advokáti online s. K otázce nutnosti výhodnosti pro žadatele se dostavit k seznámení K otázce nutnosti výhodnosti pro žadatele se dostavit k seznámení K otázce jak seznámení nejlépe provést K možnosti seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí na dálku — korespondenčně Postup OAMP MV u některých žádostí o zaměstnaneckou kartu. Odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra.

Přetáhněte soubory sem, nebo. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou, byla-li v této lhůtě splněna i povinnost podle věty druhé. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje. Jinak platí ustanovení odstavce 2 obdobně. Pro orgány územního samosprávného celku se zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup. Rozhodnutí nadřízeného správního orgánu se zveřejní nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce správního orgánu, který povinnost neplnil.

Nestanoví-li zvláštní zákon jinak, mají postavení účastníků podle odstavce 2 , ledaže jim má rozhodnutí založit, změnit nebo zrušit právo anebo povinnost nebo prohlásit, že právo nebo povinnost mají anebo nemají; v tom případě mají postavení účastníků podle odstavce 1. O tom, zda osoba je či není účastníkem, vydá správní orgán usnesení, jež se oznamuje pouze tomu, o jehož účasti v řízení bylo rozhodováno, a ostatní účastníci se o něm vyrozumí. Postup podle předchozí věty nebrání dalšímu projednávání a rozhodnutí věci. Za tím účelem správní orgán poskytne dítěti možnost, aby bylo vyslyšeno buď přímo, nebo prostřednictvím zástupce nebo příslušného orgánu sociálně-právní ochrany dětí.

Vyžaduje-li to zájem dítěte, lze jeho názor zjistit i bez přítomnosti rodičů nebo jiných osob zodpovědných za výchovu dítěte. V takovém případě správní orgán k úkonu přibere jinou vhodnou dospělou osobu. K názoru dítěte správní orgán přihlíží s přihlédnutím k jeho věku a rozumové vyspělosti. Tato osoba je povinna funkci opatrovníka přijmout, pokud jí v tom nebrání závažné důvody.

Vztahy k předpisům:

Účastníku, který v očekávání vlastní nezpůsobilosti právně jednat projevil vůli, aby se určitá osoba stala jeho opatrovníkem, ustanoví správní orgán opatrovníkem s jejím souhlasem osobu označenou za opatrovníka v předběžném prohlášení Opatrovníkem nelze ustanovit osobu, o níž lze mít důvodně za to, že má takový zájem na výsledku řízení, který odůvodňuje obavu, že nebude řádně hájit zájmy opatrovance.

Tuto skutečnost správní orgán poznamená do spisu, jakmile se o ní dozví; v pochybnosti rozhodne usnesením, které se oznamuje pouze opatrovníkovi a opatrovanci nebo jeho zákonnému zástupci. Zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí. Plnou moc lze udělit i ústně do protokolu. V téže věci může mít účastník současně pouze jednoho zmocněnce. Z úkonů zástupce vznikají práva a povinnosti přímo zastoupenému. Doručení zastoupenému nemá účinky pro běh lhůt, nestanoví-li zákon jinak. O uznání úkonů rozhoduje správní orgán usnesením; nevyhoví-li podateli, oznamuje usnesení pouze jemu.

Orientační nabídka

Účastníci si mohou společného zmocněnce zvolit i bez výzvy. Do doby, než se tak stane, jim může písemnosti doručovat uložením u správního orgánu; na tuto možnost musí být účastníci upozorněni ve výzvě uvedené v odstavci 1. Funkce společného zástupce zaniká dnem, kdy účastníci oznámí správnímu orgánu, že si zvolili společného zmocněnce podle odstavce 1.

Díl 2 Úkony účastníků § 36 1 Nestanoví-li zákon jinak, jsou účastníci oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí; správní orgán může usnesením prohlásit, dokdy mohou účastníci činit své návrhy. Pokud o to požádají, poskytne jim správní orgán informace o řízení, nestanoví-li zákon jinak. V případě, že podkladem rozhodnutí jsou písemnosti a záznamy, které jsou za podmínek v § 17 odst.

Správní orgán si předtím, než účastníkovi umožní seznámit se s podklady podle předchozí věty, vyžádá vyjádření orgánu, který tyto podklady poskytl. Nerozhoduje-li se v řízení o právním nároku účastníka, není takový účastník oprávněn seznámit se s podklady rozhodnutí, které jsou za podmínek v § 17 odst. Namítne-li v průběhu řízení podpůrce účastníka vlastním jménem neplatnost právního jednání učiněného podporovaným účastníkem, správní orgán k této námitce v řízení přihlédne.

Průkazem totožnosti se pro účely tohoto zákona rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele. Podání se posuzuje podle svého skutečného obsahu a bez ohledu na to, jak je označeno. Fyzická osoba uvede v podání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování podle § 19 odst.

V podání souvisejícím s její podnikatelskou činností uvede fyzická osoba jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo osob a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Právnická osoba uvede v podání svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo osob nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování. Podání musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, další náležitosti, které stanoví zákon, a podpis osoby, která je činí.

500/2004 Sb.

Za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno způsobem uvedeným ve větě první, je možno je učinit pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití podpisu. Podání je učiněno dnem, kdy tomuto orgánu došlo. Rozhodnutí vydává krajský úřad v přenesené působnosti.

Rozhodnutí krajského úřadu se zveřejní nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce správního orgánu, který povinnost neplnil. Není-li účastník zastoupen, může spolu s účastníkem nahlížet do spisu i jeho podpůrce Na požádání správní orgán nevidomé osobě umožní pořízení zvukového záznamu. Správní orgán nevidomé osobě rovněž umožní, aby do spisu nahlížel její průvodce. Ustanovení odstavce 4 se nepoužije. Před nahlédnutím do spisu musí být účastník řízení nebo jeho zástupce poučen o povinnosti mlčenlivosti o utajovaných informacích nebo skutečnostech, na něž se vztahuje zákonem uložená nebo uznaná povinnost mlčenlivosti, a o právních následcích porušení této povinnosti; o poučení se sepíše protokol.

Dojde-li při nahlížení do spisu k přístupu k utajované informaci, protokol obsahuje také poučení podle zákona upravujícího ochranu utajovaných informací a bezpečnostní způsobilost. Stejnopis protokolu zašle správní orgán do 30 dnů ode dne jeho vyhotovení Národnímu bezpečnostnímu úřadu. Postup podle věty čtvrté a páté se neuplatní, prokáže-li se účastník řízení nebo jeho zástupce platným osvědčením fyzické osoby pro příslušný stupeň utajení utajované informace a poučením, vydanými podle zákona upravujícího ochranu utajovaných informací a bezpečnostní způsobilost.

Určením lhůty nesmí být ohrožen účel řízení ani porušena rovnost účastníků.

10 As 79/2018 - 29

Za přítomnosti účastníků nebo zúčastněných osob, anebo účastní-li se úkonu veřejnost, se důkaz listinou provede tak, že se listina přečte nebo sdělí protokol o seznámení s podklady obsah. Není-li účastník zastoupen, může spolu s účastníkem nahlížet do spisu i jeho podpůrce Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradě nákladů řízení částku 18 Kč do 30 dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám jeho právního zástupce MUDr. Každá oprava musí být provedena tak, aby původní zápis zůstal čitelný. Nesprávné právní posouzení spočívá buď v tom, že na správně zjištěný skutkový stav je aplikován nesprávný právní předpis, popř. Rozhodnutí o náhradě nákladů podle § odst. Správní orgán poučí vykazovanou osobu o následcích neuposlechnutí. Lenky Matyášové a JUDr. Rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 6. Taková povinnost ze zákona neplyne. Při provádění osobní prohlídky protokol o seznámení s podklady přiměřeně použijí ustanovení právního předpisu upravujícího oprávnění celníka. Bylo-li řízení přerušeno podle § 64 odst. V takovém případě měl pak stěžovatel všechny podklady rozhodnutí při nahlížení do spisu k dispozici a mohl se s nimi seznámit bez ohledu na úplnost soupisu součástí spisu. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje. Ke zrušení služebního poměru stěžovatele došlo těsně před slavnostním vyřazením, v jehož rámci stěžovatel, jakožto jeden z 12 z celkového počtu vojáků, nacvičoval i své převzetí ocenění za výsledky v kurzu základní přípravy.

Usnesení o určení lhůty se oznamuje pouze tomu, komu je určena, popřípadě i tomu, jehož se jinak přímo dotýká. S požádáním je třeba spojit zmeškaný úkon, jinak se jím správní orgán nezabývá. Zmeškání úkonu nelze prominout, jestliže ode dne, kdy měl být úkon učiněn, uplynul jeden rok. V případě, že správní orgán promine zmeškaný úkon, doplní řízení ve smyslu úkonu, jehož zmeškání bylo prominuto. Správní orgán může povolit zpětvzetí nebo změnu obsahu podání jen v případě, že podateli hrozí vážná újma; tím není dotčeno ustanovení § 45 odst. Ustanovení odstavců 2 až 4 , 6 a 7 platí obdobně.

Pokud o to ten, kdo podal podnět, požádá, je správní orgán povinen sdělit mu ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy podnět obdržel, že řízení zahájil, nebo že neshledal důvody k zahájení řízení z moci úřední, popřípadě že podnět postoupil příslušnému správnímu orgánu.

Program POHODA. Daňová evidence. Bonus za výběr z ATM

Sdělení správní orgán nezasílá, postupuje-li vůči tomu, kdo podal podnět, podle § 46 odst. Pro zahájení řízení je rozhodné, kdy tak učinil poslední z nich; správní orgán o zahájení řízení ostatní žadatele vyrozumí. Žadatel je dále povinen označit další jemu známé účastníky. Takovou žádost správní orgán neprojednává a řízení zastaví § Usnesení se oznamuje účastníkům, kteří byli o zahájení řízení uvědoměni. Oznámení musí obsahovat označení správního orgánu, předmět řízení, jméno, příjmení, funkci nebo služební číslo a podpis oprávněné úřední osoby.

Těm, kterým se nepodařilo zahájení řízení oznámit, ustanoví správní orgán opatrovníka; usnesení o ustanovení opatrovníka se doručuje veřejnou vyhláškou. Díl 2 Ústní jednání § 49 1 Ústní jednání správní orgán nařídí v případech, kdy to stanoví zákon, a dále tehdy, jestliže je to ke splnění účelu řízení a uplatnění práv účastníků nezbytné.

Seznámení s výsledky vyšetřování


Soudy se však kauzou zabývají i v navazujících případech, jde například o vyzrazení razie z řad policie. Pokud je předvolal k tomu, aby se spisem seznámili, znamená to, že vyšetřování je fakticky ukončeno. Po seznámení mají obvinění možnost učinit nějaké návrhy na doplnění či procesní návrhy, o kterých rozhodne vyšetřovatel.

Teprve poté, co se obvinění seznámí se spisem, mohou policisté učinit další kroky, jako je například podání návrhu na obžalobu. Jak dlouho může seznamování se spisem trvat, nedokázal žalobce odhadnout. V kauze je obviněn tehdejší šéf krajské hospodářské kriminálky Radek Petrůj a tehdejší olomoucký policejní náměstek Karel Kadlec. Oba jsou obvinění ze zneužití pravomoci úřední osoby, náměstek, který podle policie vynášel informace ze spisů, navíc z přijetí úplatku.

Kadlec byl kvůli Vidkunu propuštěn, výpověď neúspěšně napadal u soudů. Petrůj byl postaven mimo službu. Bývalý hejtman Rozbořil je v případu obviněn z podplácení. Čtvrtým obviněným je vlivný olomoucký podnikatel Ivan Kyselý, který se zodpovídá z účastenství na zneužití pravomoci úřední osoby. Kromě Kyselého, který dále podniká v realitách, obvinění změnili své profese.

Případ odkrývá údajně korupční vztahy mezi policií, podnikateli a správou. Podle usnesení o zahájení trestního stíhání tehdejší policejní náměstek vlivnému olomouckému podnikateli Ivanu Kyselému údajně pravidelně, dlouhodobě a záměrně poskytoval informace z devíti trestních řízení.

Předpis č. 141/1961 Sb.

Kadlec tvrdil, že se ničeho protiprávního nedopustil. Hájil se, že šlo o operativní činnost, kdy naopak on získával informace. Jeho tvrzení už odmítl krajský soud, když rozhodoval o jeho žalobě proti propuštění z policie. Vinu odmítají i ostatní obvinění. Kauza Vidkun se otevřela V jeho bytě v Olomouci strávili více než 13 hodin, ale nakonec ho propustili, v případu obviněn není.

Poslat odkaz

Rozbořil byl stíhán na svobodě, Kyselý, Kadlec a Petrůj strávili tři měsíce ve vazbě. Premium Začátkem roku Vendula Pizingerová oslavila osmačtyřicítku a také zjistila, že čeká dítě. Těhotenství oznámila na Kliknutím zvětšíte. Vleklá politická krize  Někteří z obviněných v Kuciakově kauze jsou podezřelí i z dalších dvou vražd, a to podnikatele Petera Molnára a bývalého primátora jihoslovenského města Hurbanovo Lászlóa Basternáka, ale také z přípravy vražd bývalého ministra vnitra a spravedlnosti a nynějšího advokáta Daniela Lipšice a prokurátorů Petera Šufliarského a Maroše Žilinky.

Další články z rubriky. Čtenář reportér Mistr provozu je i mistrem v chytání sumců. Americký fotbal hraje na Blades Ústí Mistr provozu v ledvické elektrárně je i mistrem v chytání sumců. Chcete tady mít zveřejněný svůj příspěvek? Krása a zdraví.

Trestní řád | Zákon č. 141/1961 Sb. o trestním řízení soudním - ČÁST DRUHÁ - PŘÍPRAVNÉ ŘÍZENÍ

Pokud podá obhájce bez znalosti obžaloby žádost o její předběžné projednání, nemůže posoudit její odůvodněnost. Trestní stíhání před soudem se koná jen na podkladě obžaloby nebo návrhu na potrestání, které podává a před soudem zastupuje státní zástupce, nebo na podkladě návrhu na schválení dohody o vině a trestu, který podává státní zástupce § odst.

Zde je v obecné poloze rozvedena zásada obžalovací § 2 odst. Tato zásada se uplatní během trestního řízení ve fázi řízení před soudem při předběžném projednání obžaloby, v hlavním líčení a v řízení o odvolání, a to včetně zvláštních způsobů řízení § až k TrŘ. Obžalobu může státní zástupce podat jen pro skutek, pro který bylo zahájeno trestní stíhání a soud může rozhodnout jen o skutku, který je uveden v žalobním návrhu § odst. Pokud obhájce nezná obžalobu, nemůže posoudit, zda státní zástupce nepodal obžalobu pro jiný skutek než pro ten, pro který bylo zahájeno trestní stíhání usnesením o zahájení trestního stíhání, tedy neví, zda nedošlo k porušení zákona v ustanovení § 2 odst.

Obžalovací zásada se uplatňuje plně i v řízení před samosoudcem, kde samosoudce projednává věc buď na základě obžaloby, nebo po provedeném zkráceném přípravném řízení na základě návrhu na potrestání. I když samosoudce obžalobu a návrh na potrestání předběžně neprojednává, přezkoumá je však z hledisek uvedených v § odst.

Pokud obhájce pouze bere na vědomí podání obžaloby, jejíž obsah nezná, potom nemůže bez znalosti obžaloby navrhnout, aby samosoudce učinil některé z rozhodnutí uvedených v § odst. Jaký důsledek má pro obhajobu neznalost podané obžaloby? Obhajoba by neměla spoléhat na to, že předseda senátu přezkoumá a předběžně projedná obžalobu z hledisek uvedených v § odst. Především obhájce by se měl proto zabývat tím, zda obžaloba návrh na potrestání poskytuje pro další řízení spolehlivý podklad.

Pokud obhájce po vyrozumění o podání obžaloby nenahlédne do spisu a nevyžádá si obžalobu, obdrží ji zpravidla až současně s předvoláním k hlavnímu líčení, a to nejméně pět dnů před jeho zahájením. V takovém případě po dobu několika týdnů, někdy i měsíců od vyrozumění o podání obžaloby, nezná obviněný ani obhájce obsah obžaloby, ani její odůvodnění. Převezme-li obhajoba obžalobu až s předvoláním k hlavnímu líčení, zbaví se možnosti navrhnout předběžné projednání obžaloby, a to s její znalostí, pro jeden z důvodů uvedených v § písm. V praxi dochází někdy k tomu, že obhájce po předvolání k hlavnímu líčení a obdržení obžaloby sdělí obviněnému, že nesouhlasí s podanou obžalobou, avšak nemůže navrhnout její předběžné projednání, protože již bylo nařízeno hlavní líčení.

Obhájce však v takovém případě klientovi zpravidla zamlčí, že již po vyrozumění o podání obžaloby mohl nahlédnout do spisu a vyžádat si obžalobu, což by mu umožnilo podat včasný návrh na její předběžné projednání a na jiné rozhodnutí ve věci. Pro většinu předsedů senátu je přezkoumání obžaloby a spisu naprosto samozřejmé. Existují však také poznatky o soudcích, zejména u soudů prvního stupně s velkým nápadem trestních věcí, kteří v časové tísni nařizují hlavní líčení jen podle obsahu obžaloby, přičemž se spisem se seznamují později, zpravidla krátce před dnem konání hlavního líčení, v době, kdy předběžné projednání obžaloby již není možné.

Kdykoliv, tedy i o vyrozumění o podání obžaloby, může obhájce nahlédnout do spisu a vyžádat si obžalobu, kterou obdrží proti podpisu od pracovnice trestní kanceláře, po svolení předsedy senátu. V případě problémů se získáním obžaloby může svoji žádost odůvodnit, např. Pokud obhájci není výjimečně vyhověno, potom může požádat o pořízení kopie části spisu, nebo její části, a to konkrétně obžaloby § 65 odst. Po některé z těchto žádostí se v praxi ukáže, že předání obžaloby obhájci proti jeho podpisu již není problémem.

Obhájce by si měl být vědom toho, že pokud předseda senátu samosoudce nařídí hlavní líčení pouze po prostudování obžaloby, avšak bez znalosti spisu, potom není schopen přezkoumat obžalobu a podle jejího obsahu i obsahu spisu posoudit, zda je ji nutno předběžně projednat v zasedání senátu, anebo zda může o ní nařídit hlavní líčení, jak mu ukládá § odst. Potom nejsou vytvořeny spravedlivé předpoklady pro soupeření strany obhajoby a strany obžaloby před soudem, protože při nařízení hlavního líčení vychází předseda senátu pouze z obsahu obžaloby, v níž není uvedena obhajoba obviněného uplatněná v přípravném řízení, ani reakce státního zástupce na argumenty obhajoby.

Všechny důvody k předběžnému projednání obžaloby dle § TrŘ nemůže předseda senátu zjistit z obžaloby, v níž nejsou obsaženy, nýbrž výlučně ze spisu.

Proto v případech, kdy nařídí hlavní líčení, aniž by prostudoval spis, může dojít k tomu, že soud projednává v hlavním líčení věc, ve které výsledky přípravného řízení neodůvodňují dostatečně postavení obviněného před soud v postavení obžalovaného. Stává se to v případech, kdy předseda senátu se s obsahem spisu seznamuje až dodatečně, po nařízení hlavního líčení. Vzhledem k tomu nemůže v době, kdy nařizuje hlavní líčení, posoudit, zdali existují důvody k předběžnému projednání obžaloby či nikoliv.

Které důvody předběžného projednání obžaloby nelze zjistit z obžaloby?

Trestní řád

Nad jejich rámec uvedla, že stěžovatelé již nejsou v procesním postavení obviněných a rovněž jim nesvědčí postavení poškozených, neboť ve věci není nadále vedeno trestní řízení pro podezření ze spáchání trestného činu, a proto stěžovatelé nenaplňují definici poškozeného dle ustanovení § 43 odst. Vždy, když po skončení vyšetřování nesouhlasí s podáním obžaloby, mělby podat soudu návrh na její předběžné projednání. Zde nezbývá než zopakovat to, co uvádí v odůvodnění napadeného rozhodnutí již nalézací soud, totiž, že při postupu, který prozatím zvolil státní zástupce, neexistuje žádná procesně relevantní výpověď B. V Brně dne Podle státního zástupce se v daném případě uplatní obecně formulovaná zásada, zakotvená v seznámení s výsledky vyšetřování 62 odst. Stejně tak, pokud má poškozený postavení oběti podle zákona o obětech trestných činů, jsou orgány činné v přípravném řízení povinny poškozeného poučit též o právech podle zmíněného zákona. Zmíněné rozhodnutí, které bylo, seznámení s výsledky vyšetřování již bylo výše zmíněno, uveřejněno ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, je rozhodnutím Vyššího vojenského soudu v Trenčíně ze dne Oddíl třetí — Zvláštní ustanovení o vyšetřování některých trestných činů. Konkrétně stěžovatelé specifikují své námitky následovně: Takto jednostranné informace jsou zveřejňovány ve sdělovacích prostředcích i v případě, že ve spisu jsou obsaženy jak důkazy pro vinu, tak i pro nevinu obviněného, a jde o případy, kdy musí rozhodnout soud.

Pokud předseda senátu prostuduje jen obžalobu, nikoliv spis, může zjistit pouze některé důvody k jejímu předběžnému projednání podle § TrŘ. Konkrétně může mít za to, dle písm. Pokud předseda senátu neprostuduje kromě obžaloby také spis, potom zpravidla nemůže zjistit důvody k předběžnému projednání obžaloby uvedené v § písm. Tak je tomu za situace, kdy strana obhajoby uplatňuje v přípravném řízení okolnosti odůvodňující zastavení trestního stíhání, postoupení věci jinému orgánu, narovnání nebo podmíněné zastavení trestního stíhání [písm.

Bez znalosti spisu nemůže předseda senátu shledat tyto důvody předběžného projednání obžaloby uvedené v § písm. Proto je možné, že i v případě, kdy v přípravném řízení nebyly objasněny základní skutečnosti, bez kterých není možno hlavní líčení provést a v něm rozhodnout § odst. Uvedenou lhůtu lze se souhlasem obviněného, obhájce a poškozeného zkrátit.

Nepovažuje-li policejní orgán navrhované doplnění za nutné, odmítne je. O těchto úkonech učiní policejní orgán záznam ve spise a o odmítnutí návrhů na doplnění vyšetřování vyrozumí obviněného, jeho obhájce nebo poškozeného. Obviněný, který využil právo uvedené v § 2 odst. Státní zástupce může pokynem policejnímu orgánu jednak změnit výčet úkonů, které mají být ještě provedeny, jednak stanovit odlišně lhůtu, po kterou má vyšetřování ještě trvat.

O prověrce sepíše státní zástupce záznam. Oddíl třetí Zvláštní ustanovení o vyšetřování některých trestných činů § 1 Ustanovení tohoto oddílu se užije při vyšetřování trestných činů, o nichž koná řízení v prvním stupni krajský soud. Je-li obviněný v průběhu vyšetřování upozorněn, že skutek, pro který je vedeno trestní stíhání, bude nadále právně posuzován jako jiný trestný čin, než je uveden v § odst.

Důkazy, předtím provedené podle odstavce 1 , zůstávají součástí důkazů opatřených v průběhu vyšetřování; při posuzování, zda byly provedeny v souladu se zákonem, se nepřihlíží k podmínkám, za nichž lze podle § odst.

Oddíl čtvrtý Rozhodnutí v přípravném řízení § Postoupení věci jinému orgánu 1 Státní zástupce postoupí věc jinému orgánu, jestliže výsledky přípravného řízení ukazují, že nejde o trestný čin, že však jde o skutek, který by mohl být jiným příslušným orgánem posouzen jako přestupek nebo kárné provinění. O tom je třeba obviněného poučit. Zajištění věcí důležitých pro trestní řízení trvá i během přerušení trestního stíhání.

Pomine-li důvod přerušení, státní zástupce rozhodne, že se v trestním stíhání pokračuje. Oddíl pátý Dozor státního zástupce § 1 Dozor nad zachováváním zákonnosti v přípravném řízení vykonává státní zástupce. Přitom je vázán právním názorem, který vyslovil ve svém rozhodnutí nejvyšší státní zástupce, a je povinen provést úkony a doplnění, jejichž provedení nejvyšší státní zástupce nařídil. Oddíl šestý Dohoda o vině a trestu § a 1 Jestliže výsledky vyšetřování dostatečně prokazují závěr, že se skutek stal, že tento skutek je trestným činem a že jej spáchal obviněný, může státní zástupce zahájit jednání o dohodě o vině a trestu na návrh obviněného nebo i bez takového návrhu.

Neshledá-li státní zástupce návrh obviněného důvodným, vyrozumí o svém stanovisku obviněného, a má-li obviněný obhájce, též jeho. Poškozeného zároveň upozorní na možnost uplatnit nejpozději při prvním jednání o dohodě o vině a trestu nárok na náhradu škody nebo nemajetkové újmy v penězích, jež mu byla trestným činem způsobena, nebo na vydání bezdůvodného obohacení, které bylo na jeho úkor získáno.

Dohodu o vině a trestu sjednává státní zástupce s obviněným za přítomnosti obhájce. Bez tohoto upozornění může postupovat podle § odst. Je-li poškozený sjednávání dohody o vině a trestu přítomen, vyjádří se zejména k rozsahu a způsobu náhrady škody nebo nemajetkové újmy nebo vydání bezdůvodného obohacení. Dohodu o vině a trestu lze sjednat i bez přítomnosti poškozeného, nedostaví-li se k jednání, ačkoli o něm byl řádně vyrozuměn, nebo nedostaví-li se k jednání a nárok na náhradu škody nebo nemajetkové újmy nebo na vydání bezdůvodného obohacení již uplatnil nebo prohlásil, že jej uplatňovat nebude.

Uplatnil-li poškozený, který není jednání přítomen, nárok na náhradu škody nebo nemajetkové újmy nebo na vydání bezdůvodného obohacení, může se státní zástupce za poškozeného dohodnout s obviněným o rozsahu a způsobu náhrady škody nebo nemajetkové újmy nebo vydání bezdůvodného obohacení až do výše uplatněného nároku.

 1. III. ÚS 302/04!
 2. protokol o seznámení s podklady;
 3. Rozhodnutí Ústavního soudu IV. ÚS /16 | Judikatura | uctanmocaver.tk - služby pro právníky?
 4. 141/1961 Sb.!
 5. Account Options!
 6. Knižní novinky!

Nedojde-li k dohodě o vině a trestu, provede o tom státní zástupce záznam do protokolu; v takovém případě se k prohlášení viny učiněnému obviněným v dalším řízení nepřihlíží. Nedošlo-li k dohodě o náhradě škody nebo nemajetkové újmy nebo o vydání bezdůvodného obohacení, státní zástupce na tuto skutečnost v návrhu na schválení dohody o vině a trestu soud upozorní. Oddíl sedmý Obžaloba § 1 Jestliže výsledky vyšetřování dostatečně odůvodňují postavení obviněného před soud, státní zástupce podá obžalobu a připojí k ní spisy a jejich přílohy.